google ad services

הפקק החכם של מי עדן

מזכיר לך לשתות

meyeden

החתול החכם

הרחפן החכם

הוראות הפעלה

איך עובד הפקק החכם

הפקק החכם מורכב על גבי פקק הספורט של מי עדן. כאשר הוא מורכב, הוא מזכיר לשתות כל חצי שעה. כדי להפעיל אותו בפעם הראשונה יש ללחוץ על חלקו העליון של הפקק החכם. כאשר הפקק ילחץ, הוא יהבהב לרגע.

הפקק יזכיר לשתות בעזרת הבהוב של אור.

לאחר השתיה וכאשר סוגרים את הפקק מעל הפיה , יש ללחוץ על הפקק החכם כדי לאפס את התזכורת ואתחל את התזכורת הבאה. הפקק יזכיר לשתות כל חצי שעה עם מספר תזכורות חוזרות כל 5 דקות. לאחר שעתיים שלא נגעו בפקק הוא יפסיק לתזכר.

בכדי להפעיל שוב את הפקק יש ללחוץ עליו.

אורך חיי הפקק החכם הוא שבועיים.

עם סיום הבקבוק ניתן להעביר את הפקק החכם לבקבוק אחר

את הפקקים ניתן להשיג במארזי שישיית מי עדן 750 מ"ל

פקק מתנה בכל שישייה


צורת התזכורת

הפקק החכם מהבהב 30 דקות לאחר לחיצה עליו.

אם לא שתו הוא יזכיר שוב לאחר חמש ועשר דקות. וחוזר חלילה כל חצי שעה.

לאחר שעתיים הפקק החכם יפסיק לתזכר.

כדי לאתחל את התזכורות שוב, יש ללחוץ על הפקק החכם.VITAMIN BRAND ?
The Digital Solution For You
  • Improved Compliance
  • Real Consumer Engagement
  • Enable Digital Reorder
    & Replenish